fbpx

Конкурс за упис на мастер студије 2020/2021. II рок

Економски факултет Унивезитета у Крагујевцу расписује II КОНКУРСНИ РОК за упис студената на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2020/2021. години, у категорији самофинансирајућих студената, на следеће Студијске програме:

Студијски програм Модул Бр. сл. мес. Укупнo
ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ Економска политика и развој 24 117
Међународна економија 14
Финансије и банкарство 1
Ризик и осигурање 19
Рачуноводство и пословне финансије 11
Међународни менаџмент 13
Менаџмент у туризму 10
Иновације и технолошко предузетништво 15
Менаџмент у јавном сектору 10
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Електронско пословање 6 20
Вештачка интелигенција у пословању 14
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ   25 25
Укупно   162 162

 

Услови уписа

На мастер академске студије могу се уписати:

-    лица која су завршила основне академске студије из области економије и менаџмента и бизниса, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240 ЕСПБ бодова;

-    лица која су завршила основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240 ЕСПБ бодова.

Kандидати који су основне академске студије из области економије и менаџмента и бизниса завршили по програму који одступа од плана и програма Факултета, као и кандидати који су завршили основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, полажу пријемни испит из два наставна предмета, у зависности од студијског програма и модула за који конкуришу, и то:

Кандидати који полажу пријемни испит, а конкуришу за упис на студијски програм ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, дужни су да положе следеће испите:

За модул Економска политика и развој:

 • Основи макроекономије,
 • Микроекономија.

За модул Међународна економија:

 • Основи економије,
 • Међународни економски односи.

За модул Финансије и банкарство:

 • Монетарне финансије,
 • Банкарство.

За модул Ризик и осигурање:

 • Осигурање,
 • Финансијска тржишта.

За модул Рачуноводство и пословне фианнсије:

 • Управљачко рачуновдоство,
 • Финансијско извештавање.

За модул Међународни менаџмент:

 • Увод у менаџмент,
 • Међународно пословање.

За модул Менаџмент у туризму:

 • Економика туризма,
 • Менаџмент у туризму и хотелијерству.

За модул Иновације и технолошко предузетништво:

 • Предузетнички менаџмент,
 • Управљање иновацијама.

За модул Менаџмент у јавном сектору:

 • Увод у менаџмент,
 • Менаџмент људских ресурса.

Кандидати који полажу пријени испит, а конкуришу за упис на студијски програм ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, дужни су да положе следеће испите:

За модул Електронско пословање:

 • Основи економије,
 • Информациони системи.

За модул Вештачка интелигенција у пословању:

 • Основи статистике,
 • Базе података.

Кандидати који полажу пријени испит, а конкуришу за упис на студијски програм ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈУАВНЕ УПРАВЕ, дужни су да положе следеће испите:

 • Пословне финансије,
 • Ревизија финансијских извештаја.

Максимално могући број бодова на пријемном испиту по предмету је 30 (тридесет). Пријемни испит се сматра положеним уколико је на сваком наставном предмету остварено минимално 15 поена.

Контролна питања за спремање пријемног испита за упис на мастер академске студије Економског факултета у Крагујевцу можете пронаћи на сајту Факултета.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Рангирање кандидата који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири) године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије  по плану и програму који одговара плану и програму Економског факултета у Крагујевцу врши се по основу просечне оцене на основним академским студијама и времена трајања студирања.

Рангирање кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири) године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије по плану и програму који одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу, као и кандидати који су основне академске студије завршили из других области, врши се по основу: просечне оцене на основним академским студијама, времена трајања студирања и резултата оствареног на пријемном испиту.

Комисија за упис студената саставља јединствену ранг листу на основу просечне оцене, времена студирања на основним студијама и броја бодова оствареног полагањем пријемног испита, за кандидате који полажу овај испит.

 

Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на мастер академске студије под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказ да влада српским језиком.

 

Школарина

Школарина за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 105.000,00 динара (може се платити у више месечних рата), а за стране држављане 1.100 евра, у динарској противвредности.

 

Термин пријављивања кандидата:

Пријављивање кандидата се врши 12. и 13. новембра  2020. године, од  9.00 до 14.00 часова.

Документа потребна за пријављивање:

 • оригинал и оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена;
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • oбразац Пријаве на конкурс који може се добити у просторијама Службе за наставна и студентска питања;
 • доказ о уплати накнаде трошкова за спровођење конкурса у износу од 3.500,00 динара (жиро-рачун Факултета 840-570666-83); и
 • доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита у износу од 8.000,00 динара (плаћају кандидати који полажу пријемни испит на жиро-рачун Факултета
  840-570666-83).

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.

 

Полагање пријемног испита:

Полагање пријемног испита, за кандидате који га полажу, је у уторак, 17. новембра 2020. године у 10.00 часова у просторијама Факултета.

Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу:

 • број пријаве на конкурс,
 • личну карту или пасош и
 • хемијску оловку.

Потребно је да кандидати дођу на Факултет 15 минута пре початка пријемног испита.

Објављивање прелиминарне ранг листе: најкасније 18. новембра 2020.године

Објављивање коначне ранг листе: најкасније 23. новембра 2020. године

 

Контакт

Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

 • телефон 034/303-597 (Студентска служба - мастер академске студије)
 • интернет адреси  www.ekfak.kg.ac.rs

Претрага