Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2018/2019.

Економски факултет Унивезитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години, на следеће Студијске програме:

 

1. ЕКОНОМИЈА:

  Модули

Број студената

1. Општа економија                   

27

2. Финансије, берзе и банкарство

38

 

2. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ

Модули

Број студената

1. Рачуноводство и пословне финансије

35

2. Маркетинг

35

3. Међународни менаџмент

25

4. Менаџмент у туризму

25

5. Електронско пословање

25

 

3. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

 • 30 студената 

 

Услови уписа

На мастер академске студије могу се уписати:На мастер академске студије могу се уписати:

 • лица која су завршила основне академске студије из области економије и менаџмента и бизниса, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • лица која су завршила основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240 ЕСПБ бодова.

Kандидати који су основне академске студије из области економије и менаџмента и бизниса завршили по програму који одступа од плана и програма Факултета, као и кандидати који су завршили основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, полажу пријемни испит из два наставна предмета, у зависности од студијског програма и модула за који конкуришу, и то:

 

Кандидати који полажу пријемни испит, а конкуришу за упис на студијски програм ЕКОНОМИЈА, дужни су да положе следеће испите:

 1. За модул Општа економија;
 • Основи макроекономије,
 • Микроекономија.
 1. За моду Финансије, берзе и банкарство:
 • Монетарне финансије,
 • Банкарство.

Кандидати који полажу пријемни испит, а конкуришу за упис на студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ, дужни су да положе следеће испите:

 1. За модул Рачуноводсртво и пословне фианнсије:
 • Управљачко рачуновдоство,
 • Финансијско извештавање.
 1. За модул Маркетинг:
 • Маркетинг,
 • Истраживање тржишта.
 1. За модул Међународни менаџмент:
 • Увод у менаџмент,
 • Међународно пословање.
 1. За модул Менаџмент у туризму:
 • Економика туризма,
 • Менаџмент у туризму и хотелијерству.
 1. За модул Електронско пословање:
 • Основи економије,
 • Информациони системи.

 

Кандидати који полажу пријемни испит, а конкуришу за упис на студијски програм ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ, дужни су да положе следеће испите:

 • Пословне финансије,
 • Ревизија финансијских извештаја.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Рангирање кандидата који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири) године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије  по плану и програму који одговара плану и програму Економског факултета у Крагујевцу врши се по основу просечне оцене на основним академским студијама и времена трајања студирања.

Рангирање кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири) године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије по плану и програму који одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу, као и кандидати који су основне академске студије завршили из других области, врши се по основу: просечне оцене на основним академским студијама, времена трајања студирања и резултата оствареног на пријемном испиту.

Комисија за упис студената саставља јединствену ранг листу на основу просечне оцене, времена студирања на основним студијама и броја бодова оствареног полагањем пријемног испита, за кандидате који полажу овај испит.

Учесник на конкурсу за упис на мастер академске студије има право да поднесе приговор декану Факултета на редослед кандидата за упис, у року од 24 часа од објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли/сајту Факултета.

 

Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на мастер академске студије под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказ да влада српским језиком.

 

Школарина

Школарина за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 105.000,00 динара, а за стране држављане 2.500 евра, у динарској противвредности.

 

Термин пријављивања кандидата:

Пријављивање кандидата се врши од 15. до 17. октобра 2018. године.

 

Документа потребна за пријављивање:

-    оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена

-    оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

-    oбразац Пријаве на конкурс који може се добити у просторијама Службе за наставна и студентска питања или преузети са Интернет адресе Факултета www.ekfak.kg.ac.rs.

-    доказ о уплати накнаде трошкова за спровођење конкурса у износу од 3.500,00 динара (жиро-рачун Факултета 840-570666-83).

-    доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита у износу од 8.000,00 динара (плаћају кандидати који полажу пријемни испит на жиро-рачун Факултета
840-570666-83).

 

Полагање пријемног испита:

Полагање пријемног испита, за кандидате који га полажу, је у петак 19. октобра 2018. године у 11.00 часова у просторијама Факултета.

Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, личну карту или пасош и хемијску оловку.

Објављивање прелиминарне ранг листе: најкасније 22. октобра 2018.

Објављивање коначне ранг листе: најкасније 23.октобра 2018.

 

Контакт

Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

-    телефон 034/303-597 (Студентска служба - мастер академске студије)

-    Интернет адреси  www.ekfak.kg.ac.rs

Текст конкурса можете преузети овде (.pdf)

Претрага