Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2018/2019.

Економски факултет Унивезитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години, на следеће Студијске програме:

 

1. ЕКОНОМИЈА:

  Модули

Број студената

1. Општа економија                   

27

2. Финансије, берзе и банкарство

38

 

2. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ

Модули

Број студената

1. Рачуноводство и пословне финансије

35

2. Маркетинг

35

3. Међународни менаџмент

25

4. Менаџмент у туризму

25

5. Електронско пословање

25

 

3. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

 • 30 студената - више информација можете добити путем телефона 034/303-502

У складу са Одлуком Владе РС, 25 најбоље рангираних кандидата за упис на студијске програме Економија и Пословна економија и менаџмент, биће уписано на студије у категорији студената чије се школовање финансира на терет буџета РС.

 

Услови уписа

На мастер академске студије могу се уписати:

 • лица која су завршила основне академске студије из области економије и менаџмента и бизниса, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • лица која су завршила основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240 ЕСПБ бодова.

Kандидати који су основне академске студије из области економије и менаџмента и бизниса завршили по програму који одступа од плана и програма Факултета, као и кандидати који су завршили основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, полажу пријемни испит из два наставна предмета, у складу са Одлуком Већа Факултета, а у зависности од студијског програма и модула за који конкуришу.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Комисија за упис студената саставља јединствену ранг листу на основу просечне оцене, времена студирања на основним студијама и броја бодова оствареног полагањем пријемног испита, за кандидате који полажу овај испит.

Учесник на конкурсу за упис на мастер академске студије има право да поднесе приговор декану Факултета на редослед кандидата за упис, у року од 24 часа од објављивања ранг листе на огласној табли/сајту Факултета.

Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на мастер академске студије под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказ:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
 • да влада српским језиком.

 

Школарина

Школарина за студенте мастер академских студија студијских програма Економија и Пословна економија и менаџмент износи 105.000,00 динара, а за стране држављане 2.500 евра.

 

Пријављивање кандидата:

Термини пријављивања кандидата ће бити накнадно објављени

 

Документа потребна за пријављивање:

 1. оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена
 2. оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 3. oбразац Пријаве на конкурс који може се добити у просторијама Службе за наставна и студентска питања или преузети са Интернет адресе Факултета www.ekfak.kg.ac.rs.
 4. доказ о уплати накнаде трошкова за спровођење конкурса у износу од 3.500,00 динара (жиро-рачун Факултета 840-570666-83).
 5. доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита у износу од 8.000,00 динара (плаћају кандидати који полажу пријемни испит на жиро-рачун Факултета
  840-570666-83).

 

Полагање пријемног испита:

Термин пријемног испита ће бити накнадно објављен

Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, личну карту или пасош и хемијску оловку.

Потребно је да кандидати дођу на Факултет 30 минута пре почетка пријемног испита.

 

Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

 • телефон 034/303-597 (Студентска служба - мастер академске студије)
 • Интернет адреси  www.ekfak.kg.ac.rs

Текст конкурса можете преузети овде (.pdf)

Претрага