Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

  Кандидат Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме
1. Снежана Топаловић Креирање вредности потрошачима у функцији развоја маркетиншких односа др Вељко Маринковић 30.12.2015.
2. Стефан Алимпић Утицај метода унапређења продаје на импулсивно понашање потрошача др Милан Коцић 29.06.2016.
3. Немања Карапавловић Мерни атрибути у финансијском извештавању и периодични резултат предузећа др Владимир Обрадовић 28.09.2016.
4. Немања Лојаница Моделирање веза макроекономских показатеља и економска политика у функцији динамизирања привредног раста др Саша Обрадовић 28.09.2016.
5. Кристина Будимчевић Вишекритеријумски приступ евалуацији перформанси у функцији побољшања квалитета услуга авио компанија др Предраг Мимовић 28.09.2016.
6. Марина Јанковић Корпоративно управљање и избор оптималне структуре капитала др Предраг Станчић 30.11.2016.
7. Дијана Штрбац Утицај структурних и технолошких промена на привредни развој Републике Србије др Владимир Мићић 30.11.2016.
8. Ненад Томић Валоризација електронских система плаћања у функцији унапређења платног промета др Виолета Тодоровић 01.03.2017.
9. Иван Костић Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа др Предраг Станчић 31.05.2017.
10. Мирела Момчиловић Теоријско-методолошки оквир анализе ризика и приноса на тржишту капитала Србије др Милан Чупић 29.06.2017.
11. Соња Милутиновић Доходовна конвергенција земаља Западног Балкана и чланица Европске уније у контексту европске економске интеграције др Ненад Станишић 29.09.2017.
12. Драган Стојковић Светска финансијска криза и перспектива развоја тржиша капитала др Милена Јакшић 29.09.2017.
13. Милан Стаменковић Мултиваријационо статистичко моделирање у функцији мерења степена економске развијености територијалних јединица др Мирко Савић 29.09.2017.
14. Стеван Луковић Инвестициона активност пензијских фондова са дефинисаним накнадама и дефинисаним доприносима др Срђан Маринковић 13.06.2018.

Претрага